Publicitat
Política · 17 de Desembre de 2009. 18:54h.

El Parlament repta el Constitucional

La cambra aprova la Llei del Síndic de Greuges, qüestionada pels magistrats del TC

El Parlament repta el Constitucional

Rafael Ribó és el Síndic de Greuges

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous amb 118 vots a favor, 3 en contra i 13 abstencions, la Llei del Síndic de Greuges, que amplia l’àmbit de supervisió del Síndic en compliment del nou Estatut d’autonomia i que és un dels punts qüestionats pels magistrats del Tribunal Constitucional, perquè consideren que envaeix competències del Defensor del Poble espanyol

Es tracta d’una llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut i, com a tal, ha requerit el vot favorable de la majoria absoluta del ple del Parlament per a ser aprovada.
 
La principal novetat de la llei és que s’amplia notablement l’àmbit d’actuació del Síndic, ja que per exercir la seva funció de protecció i defensa dels drets de les persones podrà supervisar no solament l’activitat de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local de Catalunya, sinó el conjunt del sector públic, incloent les empreses privades gestores de serveis públics o que acompleixen activitats d’interès general (llum, telefonia, gas, etc.).

També preveu que, mitjançant conveni amb el Defensor del Poble, el Síndic pugui supervisar l’activitat de l’Administració perifèrica de l’Estat a Catalunya. La llei també afirma clarament la naturalesa estatutària de la institució: és l’Estatut la norma que la crea i en fixa les principals característiques, a diferència de l’Estatut de 1979, que es limitava a facultar el Parlament per a crear el Síndic.

Una altra novetat destacable és que el Síndic podrà sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les proposicions de llei que es debatin al Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació de la cambra, quan regulen drets reconeguts per l’Estatut.

A més, la llei designa el Síndic de Greuges autoritat catalana de prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Es tracta d’una figura creada per Nacions Unides que implica l’establiment d’un sistema de visites periòdiques, a càrrec del “mecanisme de prevenció”, dels llocs on es troben les persones privades de llibertat, i la formulació de propostes, amb una finalitat fonamentalment preventiva de la tortura.

El text determina els principis de l’organització i funcionament de la institució, el seu estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l’organització i les atribucions. També regula el règim d’incompatibilitats, el sistema d’elecció i la durada del mandat, que es fixa en nou anys (fins ara, 5).

Per garantir i reforçar la independència de la institució, el text diu que el Síndic no pot optar a la reelecció per al mandat immediatament posterior. La llei també contempla el nomenament d’un adjunt general i un adjunt per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, figures ja existents, i crea la figura dels adjunts sectorials.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat