Política · 25 de Març de 2014. 17:28h.

La Sindicatura 'suspèn' la gestió de Carles Llorens a l'ACCD

L'auditoria detecta irregularitats en subvencions, complements salarials i contractes de lloguer

La Sindicatura 'suspèn' la gestió de Carles Llorens a l'ACCD

Emma Balseiro -i el síndic major, Jaume Amat-, abans de la sessió

Els membres de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest dimarts al Parlament per explicar l'informe relatiu a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) corresponent a l’exercici 2011, quan estava dirigida per Carles Llorens. L’informe 34/2013 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 10 de desembre del 2013, i n’ha estat ponent la síndica Emma Balseiro, escollida a proposta del PPC, qui té atribuïda la fiscalització dels departaments de caire administratiu de la Generalitat.

L’apartat de conclusions de l’informe recull que "no queda prou justificada la impossibilitat de promoure la concurrència en quatre expedients dels onze revisats de concessió directa" i que "les resolucions de concessió directa realitzades per l’ACCD fins a 300.000 euros, per un total de 7.028.647 euros, van ser signades pel director general de Cooperació al Desenvolupament mentre que, d’acord amb la llei, corresponia fer-ho al president, com a conseller o cap del departament al qual estava adscrita l’Agència.

L'informe detecta també que "s’ha pogut realitzar la partició d’una subvenció en dos trams per tal d’evitar l’autorització prèvia necessària del Govern, atès que l’import inicial era de 347.500 euros.

De la revisió realitzada entre els anys 2011 i 2012 per l’ACCD d’expedients corresponents a l’exercici 2011 i anteriors, es va detectar que de cent vint-i-dos expedients oberts, n’hi havia deu perduts, i cent vuit, per 7.333.072 euros, en què havia transcorregut el termini de vigència, per la qual cosa s’ha hagut de procedir al seu tancament formal.

També es va detectar que, al tancament de la tasca de fiscalització (març del 2013), hi havia un total de tres-cents vint-i-sis expedients oberts de subvencions, per 46.010.957 euros, en els quals l’ens beneficiari havia lliurat la justificació, però l’Agència no l’havia revisat; i cent set expedients, per 16.970.141 euros, en els quals havia transcorregut el termini de justificació, l’ens no l’havia lliurada i no hi havia hagut cap acte formal de l’ACCD per reclamar i/o retrocedir la subvenció.

En l’exercici 2011 les obligacions reconegudes en concepte de subvencions i transferències corrents són superiors al pressupost definitiu en 830.562 euros, contràriament al que estableix la normativa.

S’han detectat incompliments de la normativa en relació amb la subcontractació de l’activitat subvencionada en dos expedients, per import total de 230.000 euros pel que fa a limitacions, peticions de tres o més ofertes i/o vinculacions entre el beneficiari i les empreses subcontractades. S’han detectat mancances i altres defectes formals en la justificació de les subvencions, que contravenen la Llei general de subvencions. 


L’ACCD, d'altra banda, va atorgar complements salarials a dues treballadores que no s’ajusten a dret i que poden comportar l’existència d’indicis de responsabilitat comptable, si bé l’apreciació de l’existència de responsabilitat comptable únicament correspon a la jurisdicció comptable exercida pel Tribunal de Comptes.

El mes d’abril del 2011 es van formalitzar quatre nous contractes laborals, contravenint el Decret 109/2011, de l’11 de gener, pel qual no es podia nomenar ni contractar nou personal laboral per cobrir places vacants o llocs de reforç, sense el vistiplau dels departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement.

Finalment, en l’exercici 2010 l’ACCD va signar dos contractes de lloguer per a la instal·lació de la seva seu, abans que la Direcció general de Patrimoni emetés els preceptius informes vinculants que assenyalaven diverses consideracions i limitacions.

Publicitat
Publicitat

5 Comentaris

Publicitat
#5 telamarinera, vilanova, 26/03/2014 - 13:26

Qué prensa catalana ha recogido además de ustedes esta noticia?
Las radios, TV3?
Es una encuesta de calidad democrática.

#4 hahaha, Sabadell, 25/03/2014 - 20:52

vejam.... de quin període és?.... d'abans de CiU? ...doncs ABSOLT SENSE CÀRREC !!!

#3 joan, Barcelona, 25/03/2014 - 19:06

A sobre, despres de deixar l' Agencia s'ha col.locat a la ORU-FOGAR. Algu sap quant ens costa això. Controlarem algun dia les portes giratories senyors del Govern?

#2 el boch, sampedo, 25/03/2014 - 19:01

Chissssss, chisssss.....que no sentere el Wal Strit Jurnal....chisssss....chisssss

Camarrerro....otra morrosss y altra gotet de priorat

#1 Xipolleig, Barcelona, 25/03/2014 - 18:11

Si les dades són certes, a qui s'han de demanar responsabilitats ?.
Si no són certes, a qui hem de demanar responsabilitats ? .
Crec que el tema és massa seriós perquè quedi en el llimb.