Publicitat
Política · 21 de Juliol de 2015. 10:07h.

Un dirigent de CDC equipara el discurs de Colau amb la ultradreta

Èric Bertran la titlla de “pocavergonya” i li retreu que parlés en castellà als colombians

Un dirigent de CDC equipara el discurs de Colau amb la ultradreta

Èric Bertran

El sotssecretari d´immigració de CDC, Èric Bertran, considera que el discurs que va fer l´alcaldessa Ada Colau -a qui titlla de “pocavergonya”-, a la cloenda de la Festa Nacional de Colòmbia, “va ser igual de perillós que el de la ultradreta, ja que tant ella com la ultradreta fomenten el discurs de l´odi i la diferencia”.

Bertran retreu també a Colau el fet d’haver-se adreçat als colombians en castellà. “No pot ser que en un dis­curs insti­tu­cional només parli en castellà, com a mínim havia d’intercalar una llen­gua amb l’altra”, afirma.

“On queda allò de que Barcelona i Catalunya som un sol poble? On queda allò de que no podem trac­tar difer­ent­ment els ciu­tadans en fun­ció d’on han nascut? On queda allò del català llen­gua comuna? On que­den tots els esforços que fan les per­sones immi­grades per apren­dre el català? I on queda la moti­vació a fer-ho si la primera autori­tat de Barcelona els hi parla només en castellà, espe­cial­ment quan la organ­ització l’ha pre­sen­tada en català?”, pregunta.

Per Bertran, “el que va fer Colau va ser una bufe­tada a la llen­gua pròpia del país, va ser com dir-li al pre­sen­ta­dor i al públic, que es deixéssin del català, que no era impor­tant, que no fes­sin més el ridícul i que la llen­gua impor­tant era el castellà”.

“Va ser com dir-lis a les per­sones immi­grades que no cal que apren­guin el català, que no cal ni que el val­orin, que mil­lor es quedin arra­conats als seus bar­ris par­lant exclu­si­va­ment en castellà, que això del català no va amb ells. Segu­ra­ment és el que pretén per poder manip­u­lar mil­lor amb els seus dis­cur­sos populistes”, critica.

El dirigent de CDC diu que l’alcaldessa “va fer un dis­curs impropi d’una alcaldessa, era més aviat un dis­curs par­tidista amb tocs de ler­roux­isme. Va fer qua­tre crits, va prome­tre que acabarien amb els desnon­a­ments i que aju­daria a tothom. I, alerta, va dir que acabaria amb les polí­tiques racistes que s’havien fet fins ara i que a Barcelona no hi tornaria a haver polí­tiques racistes”.

“Aque­sta dona, amb títol d’excel·lentíssima, és una pocaver­gonya. Qui ha fet polí­tiques racistes en aque­sta ciu­tat? Serra? Mara­gall? Clos? Hereu? Trias? Caldria que ho expliqués i demanés perdó, perquè resulta que men­tre ella vivia de les sub­ven­cions públiques hi havia per­sones tre­bal­lant per l’acollida, hi havia per­sones tre­bal­lant per la cohe­sió social, hi havia per­sones tre­bal­lant per fer d’aquesta una sola ciu­tat”, defensa.

“Seny­ora Colau, vostè és el primer any que ve a una festa d’aquest tipus, i té la santa barra de dir-nos racistes, a la cara, als qui fa anys que hi anem, als qui hem aju­dat amb tota la humil­i­tat a fer-les pos­si­ble. Vostè és excel·lentíssima, però una poca vergonya”, insisteix.

“El seu dis­curs és igual de per­il­lós que els dis­cur­sos de la ultra dreta. I és que tan vostè com la ultra­dreta fomenten aes dis­cur­sos de l’odi i la difer­èn­cia. Vostès fomenten el vic­tim­isme, vostès s’aprofiten de per­sones que ho estan pas­sant mala­ment i els assenyalen fal­sos cul­pa­bles. Vostès divideixen la soci­etat en dos i generen odis de l’una amb l’altra”, afirma.

“Allà on la ultra­dreta diu que els cul­pa­bles de tot són els immi­grants, vostès diuen que són aque­lls que vesteixen una camisa encara que sigui com­prada a rebaixes. Vostè, alcaldessa Colau, rep­re­senta a la per­fec­ció la ultra­dreta de Barcelona però amb un dis­curs d’esquerres”, considera.

“Vostè rep­re­senta els val­ors de seg­re­gació social més can­cerí­gens per una soci­etat, i vostè sent la primera autori­tat de la cap­i­tal de Catalunya, fa un dis­curs on ni esmenta Catalunya. De fet, men­tre els organ­itzadors cri­daven ‘Visca Colòm­bia i visca Catalunya’, vostè només va fer refer­èn­cia en el seu dis­curs a Barcelona, a Espanya i a Europa”, lamenta.

“Fa molts anys que assis­teixo a aquest tipus de festes i esde­veni­ments i mai, mai com ahir, vaig sen­tir tanta i tanta ver­gonya. Cada any en aquest tipus d’esdeveniment al final sor­tia amb el con­venci­ment que entre tots havíem acon­se­guit fer un pas enda­vant a favor de la cohe­sió social del país, i ahir, vaig sor­tir amb la sen­sació que que per culpa seva acabàvem de fer un pas de gegant enrere. Moltes grà­cies seny­ora Colau”, conclou.

Colau, durant l'acte

Publicitat
Publicitat

80 Comentaris

Publicitat
#83 paula, Palma de Mallorca, 23/07/2015 - 13:19

LIMPIEZA ÉTNICA: dícese del acto de hacer desaparecer una población "indeseable" de un territorio mediante el acoso sistemático, la expulsión o la asimilación forzosa a la lengua, cultura, religión o ideología de la clase dominante. Ejemplo: la eliminación de la lengua castellana en Cataluña.

#81 Vividor paràsit sense estudis???, Bcn, 22/07/2015 - 13:13

Eric Bertran....anys i panys xuclant de la mamella a la broma de CDC de Nous Catalans, no fotent un pal al aigua....sense estudis universitaris??? endollat??? quin barrut!!!

#80 Scott, Lérida, 22/07/2015 - 10:19

Otro que está suplicando a gritos un puestecillo en la lista chachi megaguais.

#79 Protágoras, bcn España, 22/07/2015 - 10:14

Los etnicistas que prohíben a los catalanes castellanohablantes (la mitad de los catalanes)escolarizar a sus hijos en su lengua van dando lecciones.

La cohesión social se logra respetando a los demás como en Finlandia donde hay dos lenguas y los padres eligen la lengua de escolarización de su hijos

#78 Califato catalán, bcn, 22/07/2015 - 08:48

Por el grado de fanatismo que se respira, vamos dando pasos hacia la re-instauración del dominio islámico. Islamización de las escuelas gracias a Rigau y subvención a la construcción de mezquitas